Haber Detayı
31 Temmuz 2020 - Cuma 09:09
 
Sosyal medya yasası Resmi Gazeteʹde yayımlanarak yürürlüğe girdi
GÜNDEM Haberi
Sosyal medya yasası Resmi Gazeteʹde yayımlanarak yürürlüğe girdi

TBMMʹde kabul edilerek yasalaşan Sosyal Medya düzenlemesi Resmi Gazeteʹde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılarına, caydırıcılığın sağlanması için verilecek idari para cezası artırılacak. Suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi imkânı sağlanacak.TIKLAYIN | Sosyal medya yasası: Kullanıcılar yeni düzenlemeden nasıl etkilenecek?TIKLAYIN | Sosyal medya yasası: Yeni düzen nasıl olacak?TIKLAYIN | Sosyal medya yasası TBMM’de kabul edildiSosyal medya yasası için kanunlaşan maddeler şöyle:MADDE 1 – 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine ˮIP adresi,ˮ ibaresinden sonra gelmek üzere ˮport bilgisi,ˮ ibaresi ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.ˮs) Sosyal ağ sağlayıcı: Sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişileri,ˮMADDE 2 – 5651 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.ˮ(5) Bu Kanun kapsamında verilen idari para cezaları, muhatabın yurt dışında bulunması hâlinde Kurum tarafından doğrudan muhataba üçüncü fıkradaki usulle de bildirilebilir. Bu bildirim 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre yapılan tebligat hükmündedir. Bu bildirimin yapıldığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebligat yapılmış sayılır.ˮMADDE 3 – 5651 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan ˮon bin Türk Lirasından yüz bin Türk Lirasınaˮ ibaresi ˮyüz bin Türk lirasından bir milyon Türk lirasınaˮ şeklinde değiştirilmiştir.MADDE 4 – 5651 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin başlığı ˮİçeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararları ile yerine getirilmesiˮ şeklinde, birinci fıkrasında yer alan ˮerişimin engellenmesineˮ ibaresi ˮiçeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesineˮ şeklinde, ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ˮErişimin engellenmesiˮ ibaresi ˮİçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesiˮ şeklinde, ikinci ve altıncı cümlelerinde yer alan ˮerişimin engellenmesineˮ ibareleri ˮiçeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesineˮ şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan ˮerişimin engellenmesiˮ ibaresi ˮiçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesiˮ şeklinde, dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ˮerişimin engellenmesiˮ ibaresi ˮiçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesiˮ şeklinde, ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde, beşinci fıkrasında yer alan ˮErişimin engellenmesiˮ ibaresi ˮİçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesiˮ şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan ˮerişimin engellenmesiˮ ibaresi ˮiçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesiˮ şeklinde, yedinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinde yer alan ˮerişimin engellenmesiˮ ibareleri ˮiçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesiˮ şeklinde, sekizinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinde yer alan ˮerişimin engellenmesiˮ ibareleri ˮiçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesiˮ şeklinde, onuncu fıkrasında yer alan ˮerişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyenˮ ibaresi ˮiçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen içerik,ˮ şeklinde, onbirinci fıkrasında yer alan ˮerişimin engellenmesiˮ ibaresi ˮiçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesiˮ şeklinde, ˮerişim sağlayıcısınaˮ ibaresi ˮilgili içerik, yer ve erişim sağlayıcısınaˮ şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya ˮyirmidört saat içindeˮ ibaresinden sonra gelmek üzere ˮerişim sağlayıcı tarafındanˮ ibaresi eklenmiştir.ˮBu karar, ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcısına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenir.ˮMADDE 5 – 5651 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan ˮiçeriğe erişimin engellenmesiniˮ ibaresi ˮiçeriğin çıkarılmasını ve/veya erişimin engellenmesiniˮ şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan ˮerişimin engellenmesineˮ ibaresi ˮiçeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesineˮ şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan ˮerişimin engellenmesiˮ ibaresi ˮiçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesiˮ şeklinde, sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve dokuzuncu fıkrasında yer alan ˮerişimin engellenmesiˮ ibaresi ˮiçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesiˮ şeklinde değiştirilmiş, maddeye dokuzuncu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki onuncu fıkra eklenmiş, mevcut onuncu fıkra buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı fıkrada yer alan ˮsorumlu kişiˮ ibaresi ˮiçerik, yer ve erişim sağlayıcıların sorumlularıˮ şeklinde değiştirilmiştir.ˮ(8) Birlik tarafından ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereği derhâl, en geç dört saat içinde ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilir.ˮˮ(10) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talep etmesi durumunda hâkim tarafından, başvuranın adının bu madde kapsamındaki karara konu internet adresleri ile ilişkilendirilmemesine karar verilebilir. Kararda, Birlik tarafından hangi arama motorlarına bildirim yapılacağı gösterilir.ˮMADDE 6 – 5651 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.ˮEK MADDE 4 – (1) Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı; Kurum, Birlik, adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesi ve kişiler tarafından bu Kanun kapsamında yapılacak başvuruların cevaplandırılması ve bu Kanun kapsamındaki diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesini temin için yetkili en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirler ve bu kişinin iletişim bilgilerine kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verir. Sosyal ağ sağlayıcı bu kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Temsilcinin gerçek kişi olması hâlinde Türk vatandaşı olması zorunludur.(2) Birinci fıkrada düzenlenen temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya, Kurum tarafından bildirimde bulunulur. Bildirimden itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde sosyal ağ sağlayıcıya Başkan tarafından on milyon Türk lirası idari para cezası verilir. Verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde otuz milyon Türk lirası daha idari para cezası verilir. İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde Başkan tarafından Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanır, bu kapsamda yeni sözleşme kurulamaz ve buna ilişkin para transferi yapılamaz. Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren üç ay içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde Başkan, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde elli oranında daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurabilir. Başvurunun kabulüne ilişkin hâkim kararının uygulanmasından itibaren otuz gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde Başkan, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde doksan oranına kadar daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurabilir. Hâkim ikinci başvuru üzerine vereceği kararında, yüzde elliden düşük olmamak kaydıyla, sunulan hizmetin niteliğini de dikkate alarak daha düşük bir oran belirleyebilir. Bu kararlara karşı Başkan tarafından 5271 sayılı Kanun hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir. Hâkim tarafından verilen kararlar erişim sağlayıcılara bildirilmek üzere Kuruma gönderilir. Kararların gereği, bildirimden itibaren derhâl ve en geç dört saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilir. Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi hâlinde; verilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilir, reklam yasağı kaldırılır ve hâkim kararları kendiliğinden hükümsüz kalır. İnternet trafiği bant genişliğine yapılan müdahalenin sona erdirilmesi için erişim sağlayıcılara Kurum tarafından bildirim yapılır.(3) Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, 9 uncu ve 9/A maddeleri kapsamındaki içeriklere yönelik olarak kişiler tarafından yapılacak başvurulara, başvurudan itibaren en geç kırk sekiz saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap vermekle yükümlüdür. Olumsuz cevaplar gerekçeli olarak verilir.(4) Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, kendisine bildirilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve üçüncü fıkra kapsamındaki başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren Türkçe hazırlanmış raporları altı aylık dönemlerle Kuruma bildirir. Üçüncü fıkra kapsamındaki başvurulara ilişkin rapor, kişisel verilerden arındırılmak suretiyle sosyal ağ sağlayıcının kendi internet sitesinde de yayınlanır.(5) Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alır.(6) Üçüncü fıkradaki yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya beş milyon Türk lirası, dördüncü fıkradaki yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya ise on milyon Türk lirası idari para cezası Başkan tarafından verilir.(7) Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar hakkında 8 inci ve 8/A maddeleri kapsamında verilecek olan idari para cezaları bir milyon Türk lirası olarak, 8 inci ve 9 uncu maddeleri kapsamında verilecek olan adli para cezaları ise elli bin gün olarak verilir. Söz konusu idari para cezasını gerektiren ihlallerin bir yıl içinde her bir tekrarında cezalar bir kat artırılarak uygulanır.(8) Hukuka aykırılığı hâkim veya mahkeme kararı ile tespit edilen içeriğin sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesi durumunda, bildirime rağmen yirmi dört saat içinde içeriği çıkarmayan veya erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların tazmin edilmesinden sorumludur. Bu hukuki sorumluluğun işletilmesi için içerik sağlayıcının sorumluluğuna gidilmesi veya içerik sağlayıcıya dava açılması şartı aranmaz.(9) Bu maddenin uygulanmasında sosyal ağ sağlayıcının yükümlülükleri, içerik veya yer sağlayıcısı olmasından doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.(10) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.ˮMADDE 7 – 5651 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.ˮGEÇİCİ MADDE 5 – (1) Sosyal ağ sağlayıcılar, ek 4 üncü maddenin;a) Üçüncü fıkrası kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek üzere bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde gerekli çalışmaları tamamlar.b) Dördüncü fıkrası kapsamındaki yükümlülükleri uyarınca hazırlayacakları ilk raporlarını, 2021 yılı Haziran ayında Kuruma bildirir ve internet sitesinde yayınlar.ˮMADDE 8 – Bu Kanunun;a) 1 inci maddesiyle 5651 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (s) bendi, 6 ncı ve 7 ncimaddeleri 1/10/2020 tarihinde,b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,yürürlüğe girer.MADDE 9 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.ˮ
Kaynak: (İHA) - İhlas Haber Ajansı Editör:
Etiketler: Sosyal, medya, yasası, Resmi, Gazeteʹde, yayımlanarak, yürürlüğe, girdi,
Yorumlar
Haber Yazılımı